Повеќе од 20 годишно професионално искуство во преведување на деловна и административна документација од чешки јазик на македонски и обратно, и од англиски на македонски и обратно.

Преводи

Овластен судски преведувач од чешки на македонски јазик и обратно, при Основниот суд во Охрид.

Прв овластен сметководител во Охрид.

Лазар Пурцов

Овластен судски преведувач од англиски на македонски јазик и обратно, при Основниот суд во Охрид.

Стефан Димовски

E-mail:     mail@matra.mk

                 purcovl@t-home.mk

                 purcov@seznam.cz

E-mail:     mail@matra.mk

                 filip_son@t-home.mk

                 purcovl@t-home.mk

 

МА-ТРА Охрид ДООЕЛ, ул. Сирма Војвода 2-26, 6000 Охрид, Македонија

МА-ТРА Охрид Дооел