МА-ТРА Охрид ДООЕЛ, ул. Сирма Војвода 2-26, 6000 Охрид, Македонија

Плаошник.

Дејности

Phone:      +389 71 66 59 06

Fax:          +389 46 266 900

E-mail:      mail@matra.mk

                 purcovl@t-home.mk                 purcov@seznam.cz

Делокруг на нашето работење:

Стопанска дејност

Трговија на големо (увоз и извоз на репроматеријали и стоки)

Застапување на странски фирми во Македонија (претставништва, подружници и сл.)

Застапување на македонски фирми во Чешка и Словачка

Сметководство

Водење комплетно сметководство по МК прописи и МСС (Меѓународни Сметководствени Стандарди)

Изработка на финансиски извештаи според МСФИ (Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување)

и нивно објавување на веб страниците на Комисија за хартии од вредност и Македонска берза

Даночно советување

Сметководствено советување

Ревизија и реконструкција на сметководството

Административни работи

Регистрација на фирми (основање, пререгистрации, ликвидации)

Застапување пред државните органи и институции (УЈП, ЦРМ, ФПИО, ФЗ, АВР, банки)

Преводи

Од/на чешки јазик

Од/на англиски јазик

Софтвер

Сметководствен софтвер

Обработка на бази на податоци

Изработка на специјални кориснички програми по нарачка

Изработка на web страници

 

 

To contact us:

МА-ТРА Охрид Дооел